در روابط خود همواره مسیر پیشرفت را طی کنید

کنترل کننده یا وابسته نباشید. روابط را به گونه ای پیش ببرید که برای هر دو طرف رو به تعالی و رضایت بخش باشد.

بیشتر از آنچه که مورد انتظار است از خود مایه بگذارید

بیش از حد نیاز کاری را انجام ندهید اما ابتکار عمل داشته باشید و گاهی بیشتر از آنچه که باید از خود مایه بگذارید.

به جای جواب منفی، جواب مثبت ندهید

وقتی شما به جای نه، بله می گویید دچار خشم درونی می شوید. تنها زمانی جواب مثبت بدهید که دلتان می خواهد و تحت فشار نیستید.

با قلبتان ببینید و نه با چشمانتان

به افراد، سطحی نگاه نکنید. وضعیت مالی، ظاهر و بدنامی اهمیتی ندارند. به دنبال راستی و صداقت در درون شخص بگردید.

به مشکلات دیگران اهمیت دهید اما بی طرف بمانید

بگذارید دیگران بدانند که وقتی با مشکلی روبرو می شوند شما واقعا به آنها اهمیت می دهید اما گرفتار مشکلاتشان نمی شوید.

تنها زمانی که از شما درخواست می شود کمک کنید

فکر نکنید که دیگران می خواهند شما مشکلاتشان را حل کنید و یا این که شما صلاح شان را بهتر می دانید. فقط آماده باشید و هرگاه از شما کمک خواستند وارد عمل شوید.

زندگی سالمی داشته باشید

فعالیت ورزشی روزانه داشته باشید. در غذا خوردن از هوا و هوس پیروی نکنید و غذای سالم بخورید تا برای جسمتان مفید باشد. این کار را برای احترام به خودتان انجام دهید نه برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران.