چگونه فال بگیریم؟

چشمان خود را بسته و با حضور ذهن سوره حمد را بخوانید. حال آنچه را که مایلید قصد و نیت کنید آنگاه برای گرفتن فال به طور اتفاقی انگشت اشاره خود را بر نام یکی  از انبیا الهی بگذارید.

نام پیامبر مورد نظر را در بین اسامی یافته و فال خود را مطالعه کنید.

حضرت محمد (ص)

محمد (ص) چون که در فال تو آمد
میان قوم خود ، گردی امجد

ولیکن ،آنچنان کن تا که هستی
تو باشی همچنان پیوسته ارشد

ای صاحب فال، و ای خوش اقبال بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت ولیکن خداوند دانا و توانا تو را حمایت می‌کند و تو را از گزند و چشم زخم دیگران مصون می‌دارد، شکر خدای را بجای آور و سعی کن موقعیتی را که نصیب تو می‌گردد همواره با خلق و خوی پسندیده حفظ کنی تا سرافراز بمانی که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام ده. تا خداوند یار تو باشد و یکی تو را دوست می‌دارد و شب و روز در حق تو دعا می‌کند و از برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را نگاه می‌دارد و در کار خود صبر کن و راز دل با کسی نگو تا ایمن باشی‌. روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی. انشاالله

حضرت دانیال (ع)

ای صاحب فال! شما فردی خوش ذات، با محبت و یتیم نوازید. از دروغ و مال حرام برحذر هستید و دوستدار حق و حقیقت. اما عاقبت با بدعملی خود را گرفتار می‌کنید و به زندان می‌روید. در علم ریاضی یا قضاوت ممکن است به استادی برسید. همواره در فکر و ذکر خداوند باشید تا به اهدافتان برسید.

حضرت عیسی (ع)

چو در فال تو آمد، نام عیسی (ع)
شود آسوده فکرت، از غم
مقامی برتر از افسانه یابی
اگر باشی، تو هم از قوم ترسا

 

ای صاحب فال بدان و اگاه باش با نیتی که داری از غم خلاصی یابی و عمرت دراز خواهد شد و هر روز عزت یابی. بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده می‌گردد، از خدا بترس و تقوا پیشه کن که به مقامی خواهی رسید که در باور کسی نمی‌گنجد و بر اثر آن جمعی با تو مخالفت خواهند کرد، لکن تو در پناه یزدان پاک، پاکدامن مانده و از هر تهمتی مبرا خواهی گشت. با آدم خوب و با ایمان همنشینی کن تا کارت بالا گیرد سفری را که در پیش داری برو که نیک است نعمت بسیار یابی هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست بخاطر برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را حافظ است و اگر کسی را به غربت داری، به زودی به تو برسد و باب دولت و سعادت امسال بر تو باز خواهد شد و بر دشمن ظفر یابی. هر نیت که در دل داری به آن برسی انشاالله

حضرت یحیی (ع)

چو در فال تو آمد، نام یحیی(ع)
شود اسباب آسایش، مهیا

مخور هرگز غم امروز خود را
بکن اندیشه بهبود فردا

ای صاحب فال، برتو بشارت باد که به زودی اسباب آسایش تو فراهم می‌گردد و از غم و اندوهی که داری خلاص می‌شوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می‌شود. سعی کن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی که گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهتر بگیری و هر روزت را بهتر از روز پیش گردانی و شکر خدای بجای آری که موفق و درستگار خواهی شد، انشاالله

حضرت زکریا (ع)

زکریا (ع) اگر آمد، به فالت
به شادی طی شود، هر ماه وسالت

به شادی طی شود، هر ماه وسالت
کزان آسوده می گردد، خیالت

ای صاحب فال و ای خوش اقبال ،بدان که در هر حال ،از بیماری و گرفتاری و ناراحتی هایی که داری خلاص می شوی و غم و اندوه تو مبدل به شادی می‌گردند و از غصه نجات می‌یابی و خیالت از هر جهت آسوده می‌گردد به شرط آن که خدا را فراموش نکنی و پیوسته به خداوندگار یکتا باشی، که یاد خدا، دل‌ها را شاد می‌کند و غم را از دل‌ها می‌زداید و به انسان قوت قلب و اطمینان خاطر می‌بخشد پس بیاد خدا باش و توکل به او کن که در دنیا و آخرت رستگار شوی، انشاالله

حضرت یونس (ع)

چو در فال تو آمد نام، یونس (ع)
شود، سرمایه داری با تو مونس

که از او بهره ها گیری ولیکن
مشو غافل تو از احوال مفلس

ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با خانواده‌ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت عواید زیادی نصیب تو خواهد شد، شکر این نعمت بجای آور و به عبادت کوش و لباس دیانت پوش و خدای را مکن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود، انشاالله

حضرت ذوالکفل (ع)

به نظر می‌رسد شخصی صبور و بردبار باشید به دیگران وعده‌های زیادی می‎دهید مراقب باشید که به آن ها عمل کنید اگر وکیل یا قاضی هستید با مردم به عدالت رفتار کنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید کاری را که مقصود دارید انجام دهید در آن موفق خواهید شد یک شخص بدخواه پی اغفال شماست مراقب او باشید، ممکن است مدتی به خاطر انجام کاری مجبور باشید مخفی شوید یا در تنهایی زندگی کنید. ممکن است شخص صاحب نامی از شما حرف شنوی پیدا کند او را به عدالت با مردم دعوت کنید خواهد پذیرفت. چیزی را که منتظرش هستید اتفاق می‌افتد.

حضرت ذوالقرنین (ع)

شما فردی با همت و اراده هستید اگر از این استعداد استفاده کنید به توفیقات خوبی دست می‌یابید در زندگی شما سفرهای دور دیده می‌شود با خطرهایی در زندگی مواجه می‌شوید افراد زیادی مطیع شما یا تحت پوشش شما قرار خواهند گرفت، سفر حج را در طالع دارید اگر قصد جهانگردی دارید اقدام کنید کارهای سخت برای شما آسان می‌شود آنچه را که مقصود دارید اگر مصلحت باشد انجام خواهد شد از جانب عده‌ای خطری شما را تهدید می‌کند که به یاری خدا رفع خواهد شد.

حضرت لقمان (ع)

به نظر می‌رسد شخصی متواضع با حکمت و درستکار هستید. اگر گرفتار صدمه و یا مشکلی هستید خیر است و حکمتی در آن می‌باشد. چیزی را که از دست داده‌اید دوباره به دست می‌آورید اگر قصد ازدواج دارید خیر است انجام دهید ولی قبلا از فهم و دانایی و سلامت عقل او مطمئن شوید از مشکلی که دارید رها می‌شوید باید به خداوند توکل و توسل کنید چشمتان نباید به دنبال مال مردم باشد در ضمن کینه توزی نکنید تا از سلامت برخوردار باشید اگر کسی به شما بدی کرد او را ببخشید. از این راه به عزت می‌رسید، اگر با تفضل به خدا به مقاصد و اهداف عالی خود برسید نام نیکی از شما بر جای خواهد ماند.