test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Sales Reports.
Report on the performance of each product is visible.
The created Vas list is visible
Creating new VAS
The created version can be edited
List of Content and news
New news can be created
Can Edit  Content and news
Manage user comments for news
 New newspaper  can be created
Can Edit  New newspaper
The list of available magazines is visible

صورتی

برای مثال: نام و نام خانوادگیتان را بر روی برگه‌ای بنویسید و براساس حروف و اعداد ذکر شده در جدول عدد نهایی نام خود را به دست بیاورید:نکته: اگر عدد به دست آمده از ۹ بیشتر بود، مجددا رقم‌های آن را با هم جمع کنید.

قرمز 1 ش ج س الف
نارنجی 2 ت ث ک ب
زرد 3 ی ل ص ض
سبز 4 و م د ژ
آبی 5 ج ن ط ظ
نیلی 6 ح خ ف
بنفش 7 ع پ غ
صورتی 8 ز ق ه
طلایی 9 ر ذ گ

دارای قدرت جسمی بالایی هستید.به خاطر اراده ی بالایی که دارید می توانید رؤیاهایتان را به راحتی به واقعیّت تبدیل کنید.با مسؤلیتها به راحتی کنار می آیید و می توانید دیگران را در حلّ مشکلاتشان راهنمایی کنید.از نظر عاطفی فردی قوی و عمیق هستید.صمیمیت بیش از اندازه با دیگران برایتان سخت است.